-

تورا چند بار دوست دارم ولی هربار بسیار تر....
-


-
یادش بخیر اَ این بستنیا می گرفتیم
بعد گوشاشو می بریدیم
مینداختیمش وسط حیاط فوتبال بازی میکردیم
(دوران دبستان)
.
.
.
.

---------------------------------
این روزا
پارس پر شده پر از پسرای
دختر نمآ
دمشون گرم
یکیشونم خوب منو ایسگا گرفت

http://www.parsunit.com/social&/ariana17&view_data_id=597667
البت دو سال پیش
شما هواستون باشه
------------------------------
یه کاربریِ قدیمی و گل به ما پیوسته
که خیلی پسر خوبیه

فقد میگه با ادب شده(زر میزنه)


Amirho3ein_r چت


♥♥♥♥♥♥


--

-
ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ...ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ ،ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻡ ؟؟
-

... مراقب باشیم


--
-
تــولــدت شــد و
یـه سـآل تجـربت بیشتــر و
یـه ســآل از عمــرت کـم و
یـه ســآل بـه مـرگ نـزدیک و
یـه ســآل دیـوونــه تــر
شـدیـــ
تــولــدت شــد و
کـلـی بـهـت تبریـک گفـتـن و
مـــــــن آخـریـن نفـرم
تـــــولـــدت مـبـــآرکـــــ:))
ایشـآالـلـه 121 ســآلـهـ شــی
از خـدآ میخـوآم همـیشـه مـوآظـبت بـآشـهـ
امـیدوآرم همـیشـه بخـنــدی از تـهِ دلـــت
و همـینجـوری هـی دیــوونـه تــر شی
نــپــصــمــیـــــــ...:)
بهاره


--
مشاهده پست‌های بیشتر